Podmienky používania

 1. Úvodné ustanovenia a definície
  • Tieto Podmienky používania služieb servera milujemsperky.sk (ďalej aj len „server“) stanovia práva a záväzky užívateľov služieb servera a sú záväzné pre všetkých užívateľov servera. Každý užívateľ servera, ako je definovaný nižšie, vyslovuje s týmito Podmienkami svoj súhlas, a to pri svojej registrácii a/alebo každým úkonom pri používaní servera, ako je to definované nižšie.
  • Užívateľom servera sa rozumie každý návštevník servera, ktorý sa k serveru pripojí prostredníctvom internetu či iného rozhrania (ďalej aj len „užívateľ“). Ak nestanovia výslovne tieto podmienky alebo prevádzkovateľ niečo iné, rozumie sa užívateľom aj registrovaný užívateľ. Pokiaľ nie je preukázané niečo iné, považuje sa za užívateľa vlastník zariadenia, ktorému zodpovedá IP adresa, z ktorej došlo k pripojeniu k serveru či využitiu služieb servera.
  • Registrovaným užívateľom sa rozumie každý užívateľ, ktorý sa registruje na serveri prostredníctvom registračného rozhrania a ktorého registrácia je schválená prevádzkovateľom prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii (ďalej len „registrovaný užívateľ“). Registráciou sa rozumie získanie štatútu registrovaného užívateľa, stanoveného prevádzkovateľom na serveri.
  • „Službami“ servera sa rozumejú všetky služby, ktoré sú k dispozícii užívateľom či registrovaným užívateľom servera. Službou je najmä umožnenie vkladania audiovizuálnych či iných dát na server, využívanie diskusných funkcií servera atd.
  • „Úkonom“ pri používaní servera sa rozumie akékoľvek vysielanie pokynov voči serveru užívateľom alebo z počítača či iného prostriedka používaného k prístupu k serveru, teda najmä prihlásenie sa na server, kliknutie na odkaz umiestnený na serveri, vloženie príspevku či dát na server, stiahnutie obsahu zo servera alebo obsahu sprístupneného prostredníctvom servera užívateľom alebo na počítač či iný prostriedok používaný na prístup k serveru, atd.
  • „Obsahom“ sa myslia dáta umiestnené na serveri, teda najmä (nie však iba) audiovizuálne a textové dáta umiestňované užívateľmi na server v rámci využívania služieb, ak nevyplýva z kontextu niečo iné.
  • Používanie služieb servera je vyhradené osobám, na ktoré sa nevzťahuje zákaz prístupu k službám servera či obsahu umiestnenému na serveri podľa zákonov krajiny, v ktorej sa taká osoba nachádza, v ktorej sídli alebo z ktorej využíva prístup k serveru a/alebo jeho službám. Používanie servera osobami, na ktoré sa akýkoľvek takýto zákaz vzťahuje je zakázané.
 2. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
  • Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať a vymáhať dodržiavanie pravidiel užívania služieb servera a používať k tomu všetky jemu dostupné prostriedky.
  • Prevádzkovateľ je oprávnený stanoviť podmienky registrácie na serveri. V súvislosti s registráciou platí okrem iného nasledujúce:
   • Prevádzkovateľ je oprávnený vyhradiť akékoľvek služby servera len registrovaným užívateľom.

2.2.2 Prevádzkovateľ je oprávnený podmieniť registráciu užívateľa splnením špecifických podmienok, napr. za účelom overenia jeho identity.

2.2.3 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek odobrať ktorémukoľvek užívateľovi registráciu, a to aj bez udania dôvodu. Dôvodom pre odobratie registrácie môže byť najmú (nie však iba) porušenie týchto podmienok či súvisiacich právnych predpisov užívateľom.

2.2.4 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požadovať obnovenie registrácie akéhokoľvek registrovaného užívateľa a obnovením registrácie podmieniť užívanie služieb servera.

2.2.5 Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť počet registrovaných užívateľov aj kedykoľvek odmietnuť registráciu akýchkoľvek užívateľov aj bez uvedenia dôvodov.

2.3 Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a zaznamenávať IP adresu užívateľa servera, a to pri každom úkone užívateľa.

2.4 Prevádzkovateľ neručí za dostupnosť a prevádzku servera a služieb, najmä potom za prípadné výpadky spôsobené hardwarovými či softwarovými poruchami servera, problémami s obsluhou servera ani akýmikoľvek externými vplyvmi či výpadkami.

2.5 Prevádzkovateľ neručí za zachovanie obsahu na serveri, a to ani dát umiestnených na server užívateľmi, ani dát umiestnených prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ nie je povinný vykonávať akékoľvek zálohy obsahu umiestneného na serveri.

2.6 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornení zmazať či inak odstrániť a/alebo zneprístupniť niektorým či všetkým užívateľom akýkoľvek obsah či službu servera či akékoľvek dáta na serveri umiestnené. O takomto odstránení či zneprístupnení nie je prevádzkovateľ povinný užívateľa informovať.

2.7 Prevádzkovateľ je oprávnený dopĺňať obsah vložený na server užívateľmi reklamných oznámení podľa svojho uváženia.

 

 1. Práva a povinnosti užívateľov

Užívatelia sa zaväzujú pri využívaní všetkých služieb servera, teda najmä pri vkladaní obsahu na server, či už formou zverejňovania svojich či iných audiovizuálnych diel alebo publikácií svojich príspevkov, dodržiavať nasledujúce pravidlá:

3.1 Je zakázané na serveri alebo jeho prostredníctvom zverejňovať obsah, šíriť či inak zaobchádzať s obsahom porušujúcim autorské práva autora obsahu alebo časti obsahu ako autorského diela.

3.2 Je zakázané na serveri alebo jeho prostredníctvom zverejňovať obsah, šíriť či inak zaobchádzať s obsahom porušujúcim práva vyplývajúce z priemyslového vlastníctva (najmä ochranných známok) či inak chránené práva a oprávnené záujmy tretích osôb (najmä v oblasti obchodného tajomstva, ekonomickej súťaže atd.).

3.3 Je zakázané na serveri alebo jeho prostredníctvom zverejňovať obsah, šíriť či inak zaobchádzať s obsahom, ktorý napĺňa alebo u ktorého môže byť dané dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu. Takým obsahom môže byť napríklad obsah:

3.3.1 podnecujúci k trestnému činu alebo k hromadnému naplneniu dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona

3.3.2 schvaľujúci trestný čin alebo vychvaľujúci pre trestný čin jeho páchateľa

3.3.3 zvádzajúci ku zneužívaniu inej návykovej látky než alkoholu alebo podporujúci k takému zneužívaniu alebo podnecovaniu alebo šíreniu takého zneužívania

3.3.4 vyhrážajúci sa skupine obyvateľov usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody.

3.3.5 hanobiaci niektorý národ, jeho jazyk, niektorú etnickú skupinu alebo rasu, alebo skupinu obyvateľov pre ich politické presvedčenie, vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania

3.3.6 podnecujúci k nenávisti k niektorému národu, etnickej skupine, rase, náboženstvu, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a slobôd jej príslušníkov

3.3.7 rozširujúci nepravdivé poplašné správy

3.3.8 predstavujúci pornografické dielo, ktoré zobrazuje alebo inak využíva dieťa alebo v ktorom sa zobrazuje násilie či neúcta k človeku alebo ktoré zobrazuje alebo inak znázorňuje pohlavný styk so zvieraťom

3.3.9 oznamujúci nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť vážnosť inej osoby u spoluobčanov, najmú poškodiť v zamestnaní, narušiť rodinné vzťahy alebo spôsobiť inú vážnu ujmu

3.3.10 hroziaci niekomu násilím alebo inou ťažkou ujmou

3.3.11 porušujúci zákonom chránené práva k autorskému dielu, umeleckému výkonu, zvukovému či zvukovo obrazovému záznamu, rozhlasovému alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze

3.3.12 porušujúci práva k chránenému vynálezu, priemyslovému vzoru, úžitkovému vzoru alebo topografii polovodičového výrobku

3.4 V prípade, že obsah spočíva v informáciách alebo dôkazoch nasvedčujúcich tomu, že bol alebo má byť spáchaný trestný čin, je užívateľ povinný oznámiť takúto skutočnosť prevádzkovateľovi a zároveň Polícií ČR alebo štátnemu zastupiteľstvu, to všetko bezodkladne potom, čo takúto vec zistí. Tým nie sú dotknuté jeho povinnosti podľa zákona, napr. povinnosť prekaziť trestný čin za podmienok stanovených trestným zákonom.

3.5 Je zakázané na serveri alebo jeho prostredníctvom bez súhlasu prevádzkovateľa zverejňovať reklamu či propagandu tovaru alebo služby užívateľa alebo inej osoby, a to ani na nekomerčnej báze. Je zakázané na serveri alebo jeho prostredníctvom rozposielať či zverejňovať nevyžiadané obchodné oznámenia (spam), a to ani v rámci diskusných služieb servera.

3.6 Je zakázané akýmkoľvek spôsobom narušovať prevádzku servera a služieb, najmä potom pokúšať sa o obchádzanie, narušenie alebo prelomenie bezpečnostných prvkov servera a zásahu do služieb a obsahu servera iným spôsobom, než ktorý umožňuje prevádzkovateľ v rámci štandardne ponúkaných služieb servera.

3.7 Služby servera umožňujúce umiestnenie obsahu na server sú určené na využitie v súvislosti s verenou prezentáciou obsahu (ak nestanový prevádzkovateľ niečo iné). Preto je zakázané využívať služby servera ako úložisko dát.

 

 1. Zodpovednosť a sankcie

4.1 Užívateľ je plne zodpovedný za obsah, ktorý na server umiestni. Prevádzkovateľ nevykonáva priebežnú kontrolu celého obsahu, ktorý užívateľ na server umiestňuje. Prevádzkovateľ nie je povinný dohliadať na obsah ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávnosť obsahu.

4.2 Užívateľ berie na vedomie, že aj v prípade, že v súvislosti s obsahom na serveri dôjde k porušeniu zákona inej krajiny než Česká republika, nesie výlučnú zodpovednosť za takéto porušenie používateľ.

4.3 Prevádzkovateľ zodpovedá za obsah umiestnený na server užívateľom či na žiadosť užívateľa len (a) ak mohol vzhľadom k predmetu svojej činnosti a okolnostiam a povahe prípadu vedieť, že obsah ukladaných informácií alebo jednanie užívateľa sú protiprávne, alebo (b) ak sa preukázateľne dozvedel o protiprávnej povahe obsahu ukladaných informácií alebo o protiprávnom jednaní užívateľa a bezodkladne neučinil všetky kroky, ktoré je možné od neho požadovať, na odstránenie alebo zneprístupnenie takých informácií.

4.4 V prípade, že prevádzkovateľovi vznikne škoda v dôsledku porušenia týchto podmienok a/alebo zákona užívateľom v súvislosti s používaním servera a jeho služieb, najmä potom v súvislosti s obsahom umiestneným na server užívateľom, zaväzuje sa užívateľ takúto škodu uhradiť za prevádzkovateľa, a ak to nie je možné, nahradiť takúto škodu prevádzkovateľovi následne v plnej výške a vrátane strateného zisku a ďalších súvisiacich škôd, nákladov a strát.

4.5 Prevádzkovateľ zodpovedá za škody spôsobené užívateľmi v súvislosti s využívaním služieb servera, najmú potom v súvislosti s obsahom umiestneným užívateľom či inými užívateľmi na server.

 

 1. Licenčné dohody

5.1 Užívateľ umiestnením obsahu na server prehlasuje a zaručuje, že je oprávnený na zverejnenie, šírenie a všetkému v rámci služieb servera umožňovanému manipulovaniu s obsahom a všetkými jednotlivými súčasťami obsahu ako autorským dielom (autorskými dielami), a že obsah nie je zaťažený právami tretích osôb nezlučiteľnými s umiestnením obsahu na server.

5.2 Užívateľ umiestnením obsahu na server udeľuje prevádzkovateľovi nevýhradné, avšak časovo, regionálne, osobne ani inak neobmedzenú ďalej prevoditeľnú licenciu na používanie obsahu a zaobchádzanie s obsahom v rámci akéhokoľvek média, vrátane oprávnenia na pozmeňovanie obsahu, a to bezúplatne. Prevádzkovateľ je v rámci licencie najmä oprávnený obsah ďalej zverejňovať a šíriť a ďalej s ním zaobchádzať v rámci služieb servera, ako aj mimo server.

5.3 Licencia udelená užívateľom prevádzkovateľovi k obsahu nezaniká ani zmazaním obsahu zo servera ani ukončením registrácie či iným ukončením používania servera užívateľom.

5.4 V prípade, že by práva užívateľa k danému obsahu neumožňovali udelenie licencie v rozsahu podľa čl., platí, že licencia je prevádzkovateľovi udelená v najširšom možnom rozsahu, ku ktorého udeleniu by užívateľ bol oprávnený. Užívateľ je v takom prípade povinný oznámiť prevádzkovateľovi príslušné obmedzenia udeľovanej licencie a zodpovedá prevádzkovateľovi za všetky škody, ktoré prevádzkovateľovi vzniknú v dôsledku toho, že licencia nebola udelená v rozsahu predvídanom prevádzkovateľom.

5.5 Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom zasiahnuť do autorských práv iných osôb k obsahu umiestnenému na serveru, tento obsah či jeho časť ďalšej šíriť či inak sprístupňovať tretím osobám bez výslovného súhlasu autora, prevádzkovateľa alebo iného oprávneného vykonávateľa autorských práv. Súhlas prevádzkovateľa pre tieto účely musí obsahovať aj výslovné uvedenie konkrétneho obsahu, ku ktorého sa súhlas viaže, a podmienky udelenia súhlasu.

5.6 Ak umožňuje prevádzkovateľ v rámci služieb servera priame zobrazenie obsahu umiestneného na serveri na iných internetových stránkach, napríklad pomocou samostatného prehrávača, je užívateľ, ktorý na svoje internetové stránky takto obsah umiestni, povinný zverejniť pri obsahu aj odkaz na pôvodnú stránku servera, kde je obsah umiestnený a oznámenie, že obsah pochádza zo servera.

5.7 Užívateľ nesmie nijak meniť ani upravovať obsah servera, ktorý nie je podľa povahy daných služieb prevádzkovateľom na takúto úpravu určený.

 

 1. Osobné údaje a ďalšie dohody

6.1 Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých za účelom alebo pri využívaní služieb servera, najmä potom osobných údajov poskytnutých pri registrácii a IP adresy užívateľa, pre ďalšie obchodné a marketingové účely prevádzkovateľa.

6.2 Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s tým, aby jeho osobné údaje boli v plnom rozsahu a k účelom vyššie uvedeným spracované aj prostredníctvom tretích osôb poverených organizátorom.

6.3 Užívateľ berie na vedomie, že v prípade zistenia porušenia zákona alebo práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa či tretích osôb je prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje užívateľa vrátane IP adresy ďalej odovzdávať, najmä potom poskytnúť ich Polícii ČR či iným orgánom štátnej správy.

6.4 Užívateľ má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomne. Tým nie sú dotknuté ďalšie práva užívateľa ako subjektu osobných údajov podľa zákona.

6.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov užívateľa v dôsledku protiprávneho jednania tretej strany.

6.6 Užívateľ súhlasí s tým, aby mu prevádzkovateľ posielal správy obsahujúce obchodné oznámenia.

 

 1. Súbory cookies

7.1 Dodávatelia tretích strán vrátane spoločnosti Google používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev užívateľa.

7.2 Vďaka súborom cookie DoubleClick môže spoločnosť Google a jej partneri zobrazovať reklamy užívateľom na základe ich návštev na stránkach prevádzkovateľa a Ďalších stránkach internetu.

7.3 Užívatelia si môžu používanie súborov cookie DoubleClick pre záujmovo orientované reklamy odhlásiť prostredníctvom Správcu nastavení reklám.

 

 1. Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a sú účinné odo dňa 21.9.2008

8.2 Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek zmeniť s účinnosťou zverejnením novej verzie na serveri, ak to nie je stanovené inak.

8.3 Prevádzka servera, používanie jeho služieb a všetky právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľmi sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. O prípadných sporoch týkajúcich sa súťaže bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky určený podľa procesných predpisov Slovenskej republiky.