Podmienky

Názory autorov sa nemusia zhodovať s názormi pozorovateľa. Zverejnené články, príspevky a komentáre necenzurujeme a nenesieme za ne zodpovednosť. Ak považujete niektorý z príspevkov za porušenie autorských práv či inak poškodzujúci Vaše osobné práva oznámte nám to. E-mail: admin@milujemsperky.sk alebo do nižšie umiestneného formulára. Články pridávajú jednotliví užívatelia na svoju zodpovednosť. Prevádzkovateľ za tento obsah neručí, v prípade nahlásenia porušenia autorských práv bude článok zmazaný bez náhrady.

Obsah súborov ukladaných Užívateľom na server Poskytovateľa nesmie byť v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Je zakázané ukladať súbory, ktoré najmä:

  1. porušujú autorské práva, práva súvisiace s právom autorským, práva ku ochrannej známke, obchodné meno, chránené označenie pôvodu alebo práva priemyslové
  2. podnecujú k nenávisti voči skupine osôb alebo k obmedzovaniu ich práv a slobôd, hanobia národ, etnické skupiny, rasy a presvedčenia
  3. podporujú alebo propagujú hnutie preukázateľne smerujúce k potlačeniu práv a slobôd človeka
  4. podnecujú k trestnému činu, k hromadnému naplneniu dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo schvaľujú trestný čin
  5. zobrazujúce týranie zvieraťa
  6. umožňujú osobám mladším ako osemnásť rokov k akémukoľvek pornografickému dielu
  7. obsahujú pornografické diela zobrazujúce dieťa, styk so zvieraťom alebo v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku alebo násilie
  8. obsahujú nepravdivý údaj o inom/inej, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť, dobré meno alebo povesť, poškodiť ho/ju v zamestnaní, narušiť jeho/jej rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu/jej inú vážnu ujmu
  9. propagujú akýmkoľvek spôsobom podnikateľa v konkurenčnom vzťahu s Poskytovateľom alebo obsahujú materiál spôsobilý poškodiť dobré meno Poskytovateľa
  10. porušujú zákonom stanovenú povinnosť mlčanlivosti či porušujú alebo ohrozujú obchodné tajomstvo tretej osoby

Kompletné podmienky používania servera Milujemsperky.sk